Skip to content

Algemene informatie

Bestuur 

De leden van het bestuur zijn vrijwilligers. Ze vervullen hun functie in hun vrije tijd. Om die reden zijn zij dan ook niet dagelijks aanwezig.

De leden van het bestuur worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van VTV De Boerderij bestaat uit de volgende leden:

• Voorzitter: Vacature
• Secretaris: Astrid Hauser
• Penningmeester: Miranda Twigt

• Algemeen bestuurslid (parkbeheer): Anthony Boeren
• Algemeen bestuurslid (ledenadministratie): Iris Adric

Het bestuur heeft spreekuur tussen 10:00-12:00 op de zaterdagen die samenvallen met de werkbeurten. De meeste bestuursleden zijn dan aanwezig in/rondom het verenigingsgebouw.

Wilt u contact met het bestuur? Mail ons dan op bestuur@vtvdeboerderij.nl
Buiten het seizoen is het altijd mogelijk om een afspraak te maken

Statuten en Huishoudelijk reglement

De wijze waarop de vereniging is georganiseerd, is vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

In de statuten staat vermeld hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen zijn verdeeld. Bijvoorbeeld wie bevoegd is te tekenen en beslissingen te nemen of wanneer het bestuur iets moet voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Andere zaken en/of afspraken die we maken zijn verder uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement. 

Hieronder in het kort de belangrijkste huisregels:

 • U moet de jaarrekening betalen op de data die zijn aangegeven op de factuur. U mag hier alleen van afwijken als u schriftelijk een betalingsregeling met het bestuur bent overeengekomen. 
 • U bent verplicht deel te nemen aan de 9 jaarlijkse werkbeurten voor de vereniging. Als u die werkbeurten niet verricht, worden de niet gemaakte werkbeurten bij u in rekening gebracht. De eerste niet-verrichte werkbeurt kost u € 75 en de volgende werkbeurten € 45 per beurt. 
 • Uw tuin moet een duidelijk herkenbaar nummer hebben. 
 • U moet uw tuin en de daarop aanwezige opstallen (huis, schuur, kas) naar behoren onderhouden. U mag uw tuin niet gebruiken als een opslagplaats van (bouw)materiaal, afval en vuilnis. 
 • U moet het algemeen pad ter hoogte van uw tuin vrijhouden van begroeiing. U bent ook verantwoordelijk voor de padrand aan de slootkant ter hoogte van uw tuin. 
 • U moet de sloot ter hoogte van uw tuin vrijhouden van riet en andere waterplanten die de doorstroom belemmeren. Dat geldt voor de sloot aan de voorkant en aan de achterkant van uw tuin. 
 • De maximale hoogte van de begroeide heg tussen de tuin en het algemeen pad is 2 meter. 
 • Als de tuinafscheiding is gemaakt van hout, windschermen of een metalen raster mogen deze niet hoger zijn dan 1,20 meter. 
 • Voor het bouwen, verbouwen of wijzigen van opstallen (huis, schuur, kas) op uw tuin is, na overleg met het bestuur, de schriftelijke goedkeuring van de gemeente nodig.  
 • Op de composthoop mag u alleen tuinafval storten dat geschikt is voor verwerking tot compost. Dat betekent onder andere dat wortelstronken daar niet zijn toegestaan. Die moet u zelf afvoeren. Snoeihout moet zijn gekort op maximaal 2 meter. 
 • U bent verplicht om eenmaal per jaar, na verzoek van het bestuur, binnen de tijd die daarvoor staat, schriftelijk uw watermeterstand door te geven. Als u dat niet doet brengt de vereniging u boven op het waterverbruik € 25 kosten in rekening. 
 • U mag schoon hout verbranden in een vuurkorf. Daarbij mag er geen overlast zijn door rook voor andere tuinleden. U mag geen tuinafval of ander materiaal zoals geverfd hout verbranden op uw tuin. 
 • Voor stort van huishoudelijk afval en grof afval heeft de vereniging geen voorzieningen. Huishoudelijk afval neemt u mee naar huis. Grof afval zoals puin, hout, tuinhout, oude metalen, wortelstronken etc. voert u zelf af. 
 • In het tuinseizoen (van 1 april tot 1 oktober) mag u van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur gebruik maken van aggregaten, motormaaiers, motorzagen, motorpompen etc. Op zondag is gebruik van motorisch gereedschap niet toegestaan. 
 • Volgens de verordening van de gemeente Rotterdam is het niet toegestaan om in de winterperiode in uw tuinhuis te overnachten. 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Twee keer per jaar – in het voorjaar en in het najaar – is er een Algemene Ledenvergadering. Graag zien we zo veel mogelijk leden aanwezig bij deze vergaderingen. De notulen van de ALV worden onder de leden verspreid. Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar het bestuur. bestuur@vtvdeboerderij.nl